kunstunderos – Sommersalon – Olaf Stoy, Ueberwaeltigt

kunstunderos - Sommersalon - Olaf Stoy, Ueberwaeltigt

kunstunderos – Sommersalon – Olaf Stoy, Ueberwaeltigt, schwarter Ton